gambia

13 tekstów – auto­rem jest gam­bia.

Jes­tem przerażona,
prze­rażona blas­kiem wszecho­bec­nej ciem­ności, którą widzę dookoła.
To ona pochłania każde światło i to wewnątrz i to na zewnątrz mnie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 grudnia 2009, 18:16

Wszys­tko jest trud­ne, nim sta­nie się proste... 

myśl • 28 grudnia 2009, 00:00

Te­go kto dwa ra­zy wchodzi do tej sa­mej rze­ki, co­raz to no­we za­lewają wody. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 grudnia 2009, 17:46

...a dziś za­miast sztuczne­go uśmie­chu ubierałam czapkę niewidkę. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 grudnia 2009, 22:43

...a gdy cze­goś nie ro­zumiem mówię,
że jes­tem mi­siem o bar­dzo małym rozumku,
a ta­kie się kocha.
O tak.
Po prostu. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 grudnia 2009, 12:52

Bądź dos­tojny i sil­ny jak drze­wo, jak dąb stu­let­ni i przy­jaz­ny, jak je­go cień w upal­ne popołudnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 grudnia 2009, 14:26

Gdy­byś po śmier­ci mógł stanąć obok swo­jej trum­ny i zo­baczyć jak w niej wyglądasz, zas­ta­nawiałbyś się na ko­go pog­rze­bie jes­teś, bo twarz na którą pat­rzysz jest ja­kaś ta­ka… nieznajoma. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 grudnia 2009, 19:55

Cisza mnie otacza, choć dookoła mi­lion dźwięków. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 grudnia 2009, 11:25

Czuję na sobie
sto sztyletów
rzu­canych rzęsami. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 grudnia 2009, 00:33

Słyszysz?
Sza... bo tak właśnie mówi zapomnienie.
Cicho i de­likat­nie - to głos wybaczenia. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 grudnia 2009, 22:41
gambia

Otwieram śmiało nowe rozdziały życia. a pisanie? A pisać to przecież każdy może,jeden lepiej drugi gorzej. Ja jestem gdzieś pośrodku. ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

gambia

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Aktywność